Ekstra Kurikuler Hadroh

HADROH adalah salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang ada di MI Manaratul Islam Jakarta. Hadroh merupakan seni musik yang bernuansa islami. Siswa Kelas II (Dua) sampai kelas VI (enam) MI Manaratul Islam melaksanakan latihan hadroh setiap bulan empat kali yaitu setiap hari sabtu. Latihan hadroh ini dibimbing oleh pelatih berpengalaman, Kami memilih seni hadroh sebagai kegiatan ekstrakurikuler karena dapat menambah pengetahuan dan wawasan baru tentang syair-syair islam.

Kegiatan hadroh di MI Manaratul Islam bermula dari keinginan bapak H. Ahmad Zarkasih, S.Sos. Dia mempunyai keinginan mengembangkan bakat kesenian tersebut kepada anak didik di MI Manaratul Islam sehingga pada tahun 2012 MI Manaratul Islam membeli alat musik Hadroh. Latihan dimulai dari bulan Februari 2012 sampai sekarang. Anak-anak sangat antusias mengikuti kegiatan hadroh ini. Karena mereka dapat berekspresi dan bernyanyi bersama melantunkan syair-syair islami.

Mulai tahun 2012 sampai sekarang, kami telah mengikuti beberapa lomba hadroh dan tampil dalam acara-acara tertentu, seperti peringatan maulid Nabi Muhammad SAW dan Israj Mi’raj. Dengan tampil dan mengikuti beberapa lomba kami semakin percaya diri dan lebih semangat lagi untuk mengembangkan seni hadroh di MI Manaratul Islam.

Dengan adanya ekstrakurikuler hadroh kemajuan MI Manaratul Islam semakin meningkat. Masyarakat juga semakin percaya untuk menyekolahkan putra-putrinya di MI Manaratul Islam. Karena dengan ekstrakurikuler hadroh ini perilaku dan akhlak siswa-siswi kami semakin baik. Mereka lebih sopan dalam bertutur kata dan bertingkah laku. Karena syair-syair islami yang mereka nyanyikan dapat merubah pemikiran dan tingkah laku mereka setiap hari.

Kami berharap semoga seni hadroh kami semakin berkembang demi kemajuan dan meningkatnya mutu MI Manaratul Islam.